MENY

 Information

 Tjänster

 Prislista

 Beställning/bokning

 Kontakt

 Hem
Vad är radon?  

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Radongas avges av byggmaterial, marken och/eller från vatten.

Vi mäter och sanerar radon Norrland

RAMSA AB med säte i  Skellefteå, arbetar med radonmätning och sanering i alla typer av fastigheter; villor, hyresfastigheter, arbetsplatser och andra lokaler, d.v.s. alla utrymmen där människor vistas och radonsmitta kan utgör en hälsorisk. Vi jobbar med egna tekniker, utbildade gm SSI(Statens Strålskyddsinstitut) och använder Gammadata och MRM:s laboratorier för analys av mätningarna. Vi har samarbetspartners i Mariefred, Nässjö, Alingsås och Mora.

Att ha ett radonsmittat hus med förhöjd radonhalt, innebär inte bara en ökad risk för ohälsa, utan kan också påverka fastighetens marknadsvärde och kreditvärdering i samband med en fastighetsöverlåtelse.

Som en punkt av 15 uppsatta miljömål antog riksdagen den 31 maj 2002, regeringens inomhusmiljöproposition (2001/02:128) gällande kvalitetsmål för inomhusmiljö. Vilken innebär att:

"År 2020 skall byggnad och dess egenskaper inte negativt påverka människors hälsa och därför skall det säkerställas att:

  • byggnader där människor, ofta eller under längre tid, uppehåller sig senast år 2015 skall ha en dokumenterat funktionell ventilation
  • radonhalten- i skolor, förskolor och andra lokaler där barn befinner sig- år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft
  • radonhalten i allt boende år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft”
Riksdagsbeslutet innebär att gränsen för radonbidrag sänks till 200 Bq/m3 inomhusluft och på sikt att riktvärdet för olägenhet för människors hälsa i Socialstyrelsens allmänna råd om radon sänks till samma nivå. Bidraget för radonsanering av villa är idag 50 % av godkänd kostnad och maximerat till 15.000,-
Bidraget söks via Länstyrelsen och skall åtföljas av godkänt mätprotokoll och åtgärdsprogram för den aktuella fastigheten. Det är endast den som äger och bebor fastigheten som kan söka.

Våra mätningar och saneringar utföres i enlighet med de regler och anvisningar som uppställts av SSI och Boverket och sker med sluten spårfilm med filter samt s.k. gammamätning (för spårning av radonavgivande byggmaterial). Genom vårt samarbete garanterar vi fullgod mätning och gör vid behov saneringsutredning.
Vi samarbetar med Gammadata Mätteknik AB i Uppsala, och MRM i Luleå som är av SWEDAC ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. Vi erbjuder även mätning av vattenradon. Vi bistår med hjälp för bidragsansökan och andra ärenden.


Försäkra dig om ett miljövänligt boende

Kontakta oss för ett radonsäkert boende !

Genomskärning av hus
 ©Ramsa AB Tel: 0910-78 12 41 epost: info@ramsa.se
©Illustrationer och produktion av macke.se